ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

lamamama.hu webáruház

Tartalomjegyzék

Preambulum………………………………………………………………………………………………………………………………………3

 1. Értelmező rendelkezések……………………………………………………………………………………………………… 3
 2. Adatkezelő személye………………………………………………………………………………………………………..…. 4
 3. Általános elvi rendelkezések………………………………………………………………………………………………… 5
 4. Adatkezelés jogszerűsége……………………………………………………………………………………………………. 5
 5. Érintettek jogai…………………………………………………………………………………………………………………..  7
 6. Adatbiztonság……………………………………………………………………………………………………………………..9
 7. Adatvédelmi incidensek és azok kezelése…………………………………………………………………………….9
 8. Adatfeldolgozó……………………………………………………………………………………………………………….. 10
 9. Adattovábbítás………………………………………………………………………………………………………………….10
 10. Célzott reklámcélú üzenetek…………………………………………………………………………………………….10
 11. A sütik (cookie-k) alkalmazása…………………………………………………………………………………………11
 12. Vegyes rendelkezések………………………………………………………………………………………………………13

PREAMBULUM

A lamamama.hu webáruház (továbbiakban: Webáruház) az alábbi Adatkezelési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) teszi közzétételével tájékoztatja a Webáruház vásárlóit, felhasználóit a személyes adataik kezelésével összefüggő tényekről és információkról.

Webáruház kijelenti, hogy az arányosság elvét szem előtt tartva csak olyan adatot kezel, ami az adott adatkezelési cél elérése miatt szükséges.

Webáruház az általa végzett adatkezelési tevékenység kialakításakor valamint jelen Szabályzat megalkotásakor figyelemmel volt AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezésire.

Adatkezelő kijelenti, hogy az elszámolhatóság elvére figyelemmel fenti jogszabályoknak való megfelelés igazolására képes.

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.Jelen Szabályzat értelmezésében az alábbi fogalommeghatározások irányadóak:

1.1.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

1.1.2. „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

1.1.3.  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

1.1.4. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

1.1.5. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

1.1.6. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

1.1.7. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

1.1.8. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja, jelen esetben a Szabályzat 2.1. pontjában meghatározott személy.

1.1.9. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

1.1.10. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

1.1.11. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

1.1.12. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

1.1.13. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2 ADATKEZELŐ SZEMÉLYE: (A Webáruház üzemeltetője)

2. 2.1.Adatkezelő személye: Valler Éva e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő)

székhelye: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 32. 2. em. 19. aj.

nyilvántartási szám: 53581947

adószám: 69716210142

statisztikai számjele: 6971621047512310

elérhetősége: 20/770-8402

elektronikus levélcíme: hello@lamamama.hu

2. 2.2. Adatkezelő Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, főtevékenysége rövidáru-, fonal-kiskereskedelem (ÖVTJ-kód:475103).

3. ÁLTALÁNOS ELVI RENDELKEZÉSEK

3.1.  Adatkezelő az adatkezeléssel összefüggésben végzett tevékenység során az alábbi általános elvi rendelkezések (Alapelvek) figyelembevételével jár el.

3.1. 1. A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság kezelésétel elvének megfelelően Adatkezelő az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. E tételnek megfelelően Adatkezelő jelen Szabályzattal világosan és egyértelműen tájékoztatja a Webáruház Vásárlóit az Adatkezelő adatkezelési tevékenységéről.

3.1. 2. A célhoz kötöttség elvének megfelelően személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat ezekkel a célokkal összefüggő módon kezelni nem lehet. Társaságunk adatkezelésének célját kezelt adatonként jelen Szabályzat 4. pontja tartalmazza.  Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

3.1. 3. Az adattakarékosság elvének érvényre juttatása céljából csak olyan személyes adatok kezelése lehetséges mely jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelési célok szempontjából releváns és szükséges.

3.1. 4. A kezelt személyes adatoknak naprakésznek és teljesnek kell lennie, így a pontosság elvének kifejezésre juttatása érdekében a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerülnek.

3.1. 5. A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor. (korlátozott tárolhatóság elve)

3.1. 6. Az adatkezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. (integritás és bizalmas jelleg elve)

4. ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

4.1. .Adatkezelő az arányosság elvét szem előtt tartva kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely, az adott adatkezelési cél elérése érdekében szükséges.

4.2 .Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő hatékony védelem elősegítése céljából az adatkezelés időtartama a lehető legrövidebb ideig tart.

4.3 Adatkezelő az adatkezelés jogalapját, az adatkezelés időtartamát, valamint célját az egyes kezelt személyes adatokhoz rendelve az alábbi táblázatban határozza meg:

Érintettek köre: a Webáruház regisztrált felhasználói, vásárlói

Kezelt személyes adat

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés célja

felhasználói név

Érintett hozzájárulása

A Rendelet 6. cikk 1) a.) pont, valamint Infotv. 5. § (1) bekezdése

Az érintett felhasználóneve a regisztráció törlésének időpontjában azonnal törlésre kerül.

Azonosítás, regisztráció lehetővé tétele, felhasználó felhasználói fiókba történő biztonságos belépés

jelszó

Érintett hozzájárulása

A Rendelet 6. cikk 1) a.) pont, valamint Infotv. 5. § (1) bekezdése

Az érintett jelszava a regisztráció törlésének időpontjában azonnal törlésre kerül.

a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés

elektronikus levélcím (e-mail)

Érintett hozzájárulása

A Rendelet 6. cikk 1) a.) pont, valamint Infotv. 5. § (1) bekezdése

Az érintett e-mail címe a regisztráció törlésének időpontjában azonnal törlésre kerül.

kapcsolattartás, számlázással szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése

vezeték- és keresztnév

Érintett hozzájárulása

A Rendelet 6. cikk 1) a.) pont, valamint Infotv. 5. § (1) bekezdése

Az érintett vezeték- és keresztneve a regisztráció törlésének időpontjában azonnal törlésre kerül.

kapcsolatfelvétel, vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállítása

számlázási név és cím

Érintett hozzájárulása

A Rendelet 6. cikk 1) a.) pont, valamint Infotv. 5. § (1) bekezdése

a számvitelről szóló 2000. év C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Számviteli bizonylat őrzésének határideje 8 év.

számla szabályszerűen történő kiállítása, a szerződés létrehozásának, tartalmának meghatározása, módosítása teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

szállítási név és cím

Érintett hozzájárulása

A Rendelet 6. cikk 1) a.) pont, valamint Infotv. 5. § (1) bekezdése

Az érintett szállítási neve a regisztráció törlésének időpontjában azonnal törlésre kerül.

házhozszállítás

telefonszám

Érintett hozzájárulása

A Rendelet 6. cikk 1) a.) pont, valamint Infotv. 5. § (1) bekezdése

Az érintett telefonszáma a regisztráció törlésének időpontjában azonnal törlésre kerül.

kapcsolattartás, számlázással szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése

vásárlás/regisztráció időpontja

Infotv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja

Ektv. 13/A. § (2)-(3) bekezdése

A vásárlás/regisztráció időpontja a regisztráció törlésének időpontjában törlésre kerül.

Technikai művelet végrehajtása

vásárlás/ regisztrációkori IP cím

Infotv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja

Ektv. 13/A. § (2)-(3) bekezdése

A vásárlás/regisztrációkori IP cím a regisztráció törlésének időpontjában törlésre kerül.

Technikai művelet végrehajtása

5. ÉRINTETTEK JOGAI

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az alábbi jogosultságok illetik meg:

5.1.Az Érintett tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, nevezetesen, hogy személyes adatait ki és milyen célból, mennyi ideig kezeli, illetve, hogy kinek továbbítja.

5.2.Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a fentebb írtakhoz kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett hozzáférési jogát részletesen a Rendelet 15. cikke, valamint az Infotv. 17. § tartalmazza.

5.3. Az érintett helyesbítéshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Az érintett helyesbítéshez való jogát a Rendelet 16. cikke, valamint az Infotv. 18. § tartalmazza.

5.4.A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Adatkezelés alapelveivel (jelen Szabályzat I. fejezet 4. pontja) ellentétes,

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése törvényi felhatalmazáson vagy az éritett hozzájárulásán,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy

d) az adatkezelés időtartama eltelt.

   1. A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke, valamint az Infotv. 20. § tartalmazza.

5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

5.5.1 Adatkezelő a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekeinek érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározottak szerint végezhet, ha az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén az Érintett azt kéri:

a) ha adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltehető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

b) ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,

c) ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de a 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig.

5.6. Adatkezelő tájékoztatja a Vásárlót, hogy minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.7. Adatkezelő tájékoztatja a Vásárlót, hogy jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) vizsgálatát kezdeményezheti, ha Adatkezelő jelen fejezetben meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmet elutasítja.

5.8. Adatkezelő tájékoztatja Vásárlót, hogy a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve a megbízása alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

5.9.Adatkezelő tájékoztatja a Vásárlót a Hatóság elérhetőségéről:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

levelezési cím: 1530 Budapest Pf. 5

elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: 061-391-1400

5.10.Adatkezelő tájékoztatja a Vásárlót, hogy az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

6. ADATBIZTONSÁG

6.1.Adatkezelő tájékoztatja a Vásárlót, hogy megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

6.2.Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7. ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS AZOK KEZELÉSE

7.1.Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

7.2.Adatkezelő tájékoztatja Vásárlóit, hogy az adatvédelmi incidenst haladéktalanul de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzést követő 72 (hetvenkettő) órán belül bejelenti a Hatóságnak.

8. ADATFELDOLGOZÓ

8.1.Adatkezelő tájékoztatja a Vásárlóit, hogy adatfeldolgozókat vesz igénybe, az általuk kezelt adatok körét, az adatkezelésük célját, valamint időtartamát az alábbiakban közli.

8.2.GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

cégjegyzékszáma: 13-09-111755

adószáma: 12369410-2-44

elektronikus levélcíme: info@gls-hungary.com

8.2.1. Adatfeldolgozó által végzett tevékenység: szállítás

8.2.2. Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok: szállítási név, cím, számlázási név és cím, Vásárló által megadott telefonszám, e-mail cím

8.2.3. Adatkezelés célja: megrendelt áru kiszállítása

8.2.4. Adatkezelés időtartama: a kiszállítás teljesítésével egyidejűleg a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

8.2.5. Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása, A Rendelet 6. cikk 1) a.) pont, valamint Infotv. 5. § (1) bekezdése

8.2.6. Érintettek köre: a Webáruház kiszállítást kérő Vásárlói

8.3. Webergoline Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 15. 1. em. 14 aj.

cégjegyzékszáma: 01-09-982965

adószáma: 23889864-2-43

elektronikus levélcíme: info@webergoline.hu

8.3.1. Adatfeldolgozó által végzett tevékenység: tárhelyszolgáltatás

8.3.2. Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok: jelen Szabályzat II. fejezetében meghatározott valamennyi személyes adat

8.3.3. Adatkezelés célja: Webáruház weboldalának működtetése

8.3.4. Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő és tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig

8.3.5. Adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja, Ektv. 13/A. § (2)-(3), Érintett hozzájárulása, A Rendelet 6. cikk 1) a.) pont, valamint Infotv. 5. § (1) bekezdés

8.3.6. Érintettek köre: Webáruház weboldalára látogatók, regisztrált felhasználók és vásárlók

9. ADATOVÁBBÍTÁS

9.1. OTP Mobil Kft. (Simplepay fizetési rednszer)

székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

cégjegyzékszáma: 01-09-174466

adószáma: 24386106-242

elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@otpmobil.com

   1. 9.1.1 Adatfeldolgozó által végzett tevékenység: online fizetés
   2. 9.1.2. Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok: név, email cím, telefonszám, számlázási adatok, szállítási adatok. Adatkezelés célja: online (bankkártyás) fizetés lehetővé tétele
   3. 9.1.3. Adatkezelés időtartama: 5 év. Adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja, Ektv. 13/A. § (2)-(3), Érintett hozzájárulása, A Rendelet 6. cikk 1) a.) pont, valamint Infotv. 5. § (1) bekezdés
   4. 9.1.4. Érintettek köre: online fizetést választó valamennyi vásárlók

10. CÉLZOTT REKLÁMCÉLÚ ÜZENETEK

10.1.Webáruház figyelemmel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire, célzott reklámcélú üzeneteket (a továbbiakban: hírlevél), közvetlen megkeresésé módszerével, azaz elektronikus levelezés útján kizárólag az Érintett (hírlevélre feliratkozó) előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása (a továbbiakban: Hozzájáruló nyilatkozat) alapján küld.

10.2.Hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható, mely esetben a Webáruház a hírlevélre feliratkozó személyes adatait nyilvántartásából haladéktalanul törli és részére reklámot a továbbiakban nem közöl.

10.3.Adatkezelés jogalapját, időtartamát és célját az egyes kezelt személyes adatokhoz rendelve, Adatkezelő az alábbi táblázatban határozza meg:

Érintettek köre: hírlevélre feliratkozó

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

név

Érintett hozzájárulása

A Rendelet 6. cikk 1) a.) pont, valamint Infotv. 5. § (1) bekezdése

Hírlevél küldése

Hírlevélre feliratkozásra irányul hozzájáruló nyilatkozat visszavonásának időpontjában azonnal

e-mail cím

feliratkozás időpontja

Infotv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja

Technikai művelet végrehajtása

feliratkozáskori IP cím

11. A SÜTIK (COOKIE-K) ALKALMAZÁSA

11.1.Általános tudnivalók

11.1.1. A süti (idegen kifejezéssel: cookie) olyan kis mennyiségű adat (egyedi szöveges információs fájl), amely a felhasználó böngészőjében rögzítésre kerül, és amelyet az internet szerver olvas le, amely elhelyezte azt.

11.1.2. A sütik alkalmazásával a felhasználó által korábban megadott adatok visszaállíthatók, a felhasználó következő látogatásán a honlapon, így a felhasználó böngészési ideje csökken és a honlap használata leegyszerűsödik.

11.1.3. A sütik használatát a felhasználó a honlap első látogatásakor kifejezett nyilatkozatával, a felugró ablak „Elfogadom” gomb megnyomásával (klikkelésével) hagyja jóvá.

11.1.4. A felhasználó beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy a sütiket ne támogassa, azonban ez esetben a honlap bizonyos hasznos jellemzőit, a felhasználó nem élvezheti.

11.2. Sütik letiltása, törlése

11.2.1. Minden böngészőprogram beállítható, hogy a látogató elfogadja-e a sütiket vagy sem. A böngészők alapbeállítása megváltoztatható annak érdekében, hogy blokkolni lehessen a sütiket vagy figyelmeztetést kapjon arról, ha egy weboldal sütit használ.

11. 2.2. Weboldalunk felhívja a látogatók figyelmét, hogy a sütik törlésével a honlapon esetleges nem várt működés lesz tapasztalható, akár lehetetlenné válik a honlap szolgáltatásainak használata.

11. 2.3. Az alábbi linken segítséget talál az egyes böngészők vonatkozásában a sütik beállítására vonatkozóan:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=huFirefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/196955

11.3.A Webáruház az alábbi tájékoztatást adja az általa alkalmazott sütikről:

11.3.1.Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

 • Célja a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a látogatók teljeskörűen használhassák a weboldalt és annak funkcióit.
 • Ezek a sütik csak ideiglenesen tarlódnak, így a látogató aktuális látogatására vonatkozik. A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik azonnal, automatikusan törlődnek.
 • A munkamenet sütik semmilyen esetben nem gyűjtenek olyan információkat, amelyekkel a látogatót azonosítani lehetne.
 • A munkamenet sütik nélkül a weboldal megfelelő működése nem garantált, a honlap egyes részei hibásan jelenhetnek meg, így az oldal használhatatlanná válik.

11.3.2.Használatot elősegítő (funkcionális) sütik

 • Célja a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
 • A süti alkalmazásával megjegyezzük a látogató honlappal kapcsolatos döntésit (pl. a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat: név, e-mail stb.), megjegyezzük, hogy a látogató milyen eszközről látogatta az oldalt.
 • Ezek a sütik kizárólag az a meglátogatott weboldalon követik a látogató tevékenységét

Teljesítményt biztosító sütik:

 • Célja, hogy információkat gyűjtsenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól.

a) Google Analytics sütik

bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

b) Google AdWords sütik

bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

c) Facebook sütik

bővebben az alábbi linken tájékozódhat:
https://www.facebook.com/policies/cookies

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1.Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenység részben automatizált módon történik, mely jellemzően az adatokon elektronikus eszközzel, számítógéppel végzett adatkezelési műveleteket jelenti.

12.2.Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük lépjen kapcsolatba a Webáruház üzemeltetőjével.

Valler Éva

székhelye: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 32. 2. em. 19. aj.

elérhetősége: 20/770-8402

elektronikus levélcíme: hello@lamamama.hu

 1. 12.1.Jelen Szabályzat a Honlapon nyilvánosan elérhető, a mai naptól hatályos.
 2. 12.2.Adatkezelő jelen Szabályzatot az Érintett egyidejű tájékoztatása mellett egyoldalúan bármikor jogosult módosítani.

Kelt: Budapest, 2019. november. 05.

Lamama.hu webáruház

Webáruház üzemeltetője: Valler Éva e.v.